Här beskrivs övergripande varför och hur dina personuppgifter behandlas 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR  (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommuner och andra aktörer får behandla personuppgifter.

Information om "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens startsida

Vid varje e-tjänst finns specifik information om hur just den e-tjänsten behandlar dina personuppgifter. Öppnar du informationsrutan "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens startsida kan du t.ex. läsa om vilket ändamål och vilken rättslig grund som gäller för just den behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas och vem som är personuppgiftsansvarig. 

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften. Det måste finnas en rättslig grund för att behandla personuppgifter. En rättslig grund kan t.ex. vara myndighetsutövning. Det kan till exempel betyda att personuppgifter behöver lämnas för att en ansökan om placering på förskola ska kunna genomföras. 

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som bestämmer om behandlingen. Behöver du få kontakt med en representant för den personuppgiftsansvarige kan du kontakta kommunen via mejl, kommun@morbylanga.se eller på telefon 0485-470 00. Vill du få kontakt med kommunens dataskyddsombud kan du mejla till dataskyddsombud@morbylanga.se

Personuppgifterna kommer att behandlas av den personuppgiftsansvarige under den tid som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. När uppgifterna gallras kan du läsa i personuppgifterna tillhörande varje enskild e-tjänst.

Eftersom den personuppgiftsansvarige omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar kan personuppgifter i vissa e-tjänster komma att lämnas ut utifrån offentlighetsprincipens regler. 

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har enligt GDPR bland annat följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång till personuppgifter. Denna rätt innebär att den registrerade har möjlighet att hos den personuppgiftsansvarige begära att få ta del av de personuppgifter som behandlas om den registrerade. Den registrerade har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. (Artikel 15)
  • Rätt till rättelse. Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Den registrerade har också rätt att om det är relevant i förhållande till ändamålet med behandlingen komplettera ofullständiga personuppgifter. (Artikel 16)
  • Rätt till radering eller rätten att bli bortglömd. Den registrerade har i vissa fall rätt att få sina personuppgifter raderade. Denna rätt gäller inte om personuppgifter behandlas med stöd av rättslig grund att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av de aktuella personuppgifterna, att utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid myndighetsutövning. I övrigt gäller rätten till radering om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen, om behandlingen grundar sig på samtycke och samtycket tas tillbaka eller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. (Artikel 17)
  • Rätt till begränsning av behandling. Den registrerade kan begära att behandlingen av personuppgifter begränsas om den registrerade bestrider uppgifternas riktighet eller om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering. (Artikel 18)
  • Rätt till dataportabilitet. Om den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller fullgörande av avtal och behandlingen sker automatiserat, har den registrerade rätt att få sina personuppgifter överförda från den personuppgiftsansvarige till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. (Artikel 20)
  • Rätt att göra invändningar. Om den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning har den registrerade rätt att invända mot behandlingen. Den personuppgiftsansvarige får då inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen. (Artikel 21)
  • Rätt att ta tillbaka ett samtycke. Om den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke har den registrerade när som helst rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Om samtycket tas tillbaka påverkas inte lagligheten av den behandlingen av personuppgifterna som skett innan samtycket togs tillbaka. 

Sparad ansökan som ännu inte skickats in

En sparad ansökan är ingen inkommen handling. Den sparade ansökan ligger kvar hos den registrerade och kan endast nås av denne genom att hen loggar in med sin e-legitimation i Mina sidor. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.

Marknadsföring

Personuppgifterna kommer inte att användas för direkt marknadsföring eller säljas till andra parter. 

Frågor eller synpunkter

Kommunen har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för den registrerade. Har du frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter har behandlats kan du skriva till dataskyddsombud@morbylanga.se

Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.