Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du fylla i och skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

Tjänsten gäller såväl vatten som spill- och dagvatten. Vatten är det dricksvatten som kommunen distribuerar till varje ansluten fastighet. Avloppsvatten är uppdelat som spill- och dagvatten. Spillvatten är det vatten som de flesta kallar avloppsvatten, det vill säga förorenat vatten från hushåll (vatten från kök, toalett, bad och tvättstuga), industrier och andra verksamheter. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor samt från dräneringar. 

Anslutning till vatten och avlopp får inte ske innan anmälan är inlämnad. Varje gång man bygger nytt eller på något sätt ändrar  VA-installationen på en fastighet ska det också anmälas till VA-avdelningen eftersom tillkommande avgifter eventuellt ska betalas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa