Gödselspridning - dispens

LÄS MER

Den här blanketten ska användas för att ansöka om dispens från bestämmelserna i 25 § att inga gödselmedel får spridas under perioden 1 november-28 februari inom känsliga områden. (SJVFS 2010:55). Dispens kan medges om omständigheter har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Miljo--och-halsoskydd/Miljoskydd/Miljotillsyn-pa-lantbruk/