Skolskjuts grundskola/grundsärskola - ansökan

LÄS MER

Elever som är folkbokförda i sitt skolupptagningsområde och uppfyller avståndskraven får automatiskt busskort från och med året de börjar i förskoleklass. Dessa behöver inte ansöka om skolskjuts utan tilldelas busskort på skolorna vid skolstarten. Mörbylånga kommun har även tagit hänsyn till vägar som av kommunen inte anses trafiksäkra. För att se om eleven behöver ansöka eller inte, finns det kartor och mer information under fliken "Kartor skolupptagningsområden" på Mörbylånga kommuns hemsida - www.morbylanga.se under rubriken Skolskjuts.

Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Mer information hittas på Mörbylånga kommuns hemsida, under rubriken Skolskjuts.